Inscripció

INSCRIPCIÓ CF SANT FELIU DE GUÍXOLS

DADES DEL JUGADOR


DADES DEL PARE


DADES DE LA MARE


DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19


DRETS D'IMATGE

Jo, , amb DNI , com a pare/mare/tutor legal del jugador autoritzo la cessió dels drets d'imatge del jugador per que es facin servir en mitjans de comunicació del Club i altres mitjans externs del Club.


DESPLAÇAMENTS AMB COTXE PARTICULAR

Jo, , amb DNI , com a pare/mare/tutor legal del jugador autoritzo a que el meu fill realitzi els desplaçaments als partits i/o entrenaments mitjançant el vehicle particular de l'entrenador o qualsevol altre membre del Club, així com el pare o acompanyant d'altres jugadors de l'equip o Club i l'eximeixo de cap culpa en cas d'accident durant el trajecte.


DECISIONS MÈDIQUES

Jo, , amb DNI , com a pare/mare/tutor legal del jugador autoritzo a que es prenguin les decisions mèdiques i/o quirúrgiques que calguin adoptar, en cas d'urgència i sota la direcció facultativa pertinent, així com el trasllat als centres mèdics que siguin necessaris.


En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que mitjançant l'emplenament del present formulari dóna el seu consentiment per a que les seves dades personals i les del seu fill/a o tutelat/da siguin incorporades i tractades a un fitxer de dades personals, propietat del CF Sant Feliu de Guíxols, qui gestionarà la seva seguretat i confidencialitat. Així mateix, atorga la seva conformitat a la publicació a la web del Club, i/o altres mitjans de comunicació del Club, de les imatges en les que pugui aparèixer el seu fill/a o tutelat/da que s'hagin captat durant la temporada. L'informem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho a les oficines del Club situades a Carrer Canigó S/N Camp Municipal de Vilartagues, Sant Feliu de Guíxols.El primer pagament el poden realitzar al següent número de compte: ES40 2100 0032 7102 0074 1904 (Caixabank)

X